Карти за деца до 7 навършени години en

Във връзка с Постановление № 352 на МС/ 22.12.2011 г., обнародвано в ДВ брой 104/ 27.12.2011 г. и изменение на Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г., се въвежда изискване за наличие на превозен документ за безплатно пътуване на деца до 7 /седем/ навършени години, с цел осигуряване на задължителната им застраховка.

І. Децата до 7 /седем/ навършени години при наличието на издадена абонаментна карта, имат право на безплатно пътуване в превозните средства за обществен превоз на пътници, неограничен брой пътувания по вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрополитена.

Изключения правят специализираните и случайните автобусни превози, както и тези по допълнителните градски линии.

Картите ще са задължителни от началото на 2013г, и при непредставянето им, децата ще трябва да се таксуват като редовни пътници. 

ІІ. Картите са безплатни и се издават ежегодно през цялата година със срок на валидност до 31 януари на следващата година, по настоящ адрес на детето. Когато детето навършва 7 години през този период, срока на картата е до датата на навършване на годините

За издаване на картата е необходимо да се представят документи удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес както следва:

1. Акт за раждане (копие);

2. Документ за самоличност на родител/настойник/

3. Снимка на детето (формат – 2 см/ 2,5 см) 1 /един/ брой;

 

ІІІ. Картите се издават от билетните каси на автогарите, както следва:

- За деца, жители на Община Хисаря – Автогарата в гр. Хисаря считано от 12.11.12г

- За деца, жители на Община Родопи –Автогари „Север” и „Родопи”, гр.Пловдив,считано от 03.12.12г

- За деца, жители на Община Куклен – Автогара „Родопи”, гр. Пловдив, считано от 26.11.12г

 

ІV. При издаване на картите, билетните касиери записват данните от предоставените документи в регистър, който съдържа следните реквизити:

 

№      Име, презиме, фамилия на детето    Дата на раждане    № на акта на раждане

 Дата и № на

издадената карта

Подпис на родител/ настойник 

 

 

 

Published on 22.11.2012