Карти за деца до 7 навършени години

Във връзка с Постановление № 352 на МС/ 22.12.2011 г., обнародвано в ДВ брой 104/ 27.12.2011 г. и изменение на Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г., се въвежда изискване за наличие на превозен документ за безплатно пътуване на деца до 7 /седем/ навършени години, с цел осигуряване на задължителната им застраховка.

І. Децата до 7 /седем/ навършени години при наличието на издадена абонаментна карта, имат право на безплатно пътуване в превозните средства за обществен превоз на пътници, неограничен брой пътувания по вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрополитена.

Изключения правят специализираните и случайните автобусни превози, както и тези по допълнителните градски линии.

Картите ще са задължителни от началото на 2013г, и при непредставянето им, децата ще трябва да се таксуват като редовни пътници. 

ІІ. Картите са безплатни и се издават ежегодно през цялата година със срок на валидност до 31 януари на следващата година, по настоящ адрес на детето. (Поради изтичащата календарна година, издадените карти през 2012г по изключение ще важат  до 2014г.). Когато детето навършва 7 години през този период, срока на картата е до датата на навършване на годините

За издаване на картата е необходимо да се представят документи удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес както следва:

1. Акт за раждане (копие);

2. Документ за самоличност на родител/настойник/

3. Снимка на детето (формат – 2 см/ 2,5 см) 1 /един/ брой;

Изгубена или унищожена карта може да се замени еднократно през годината с дубликат на същата.

ІІІ. Картите се издават от билетните каси на автогарите, както следва:

- За деца, жители на Община Хисаря – Автогарата в гр. Хисаря считано от 12.11.12г

- За деца, жители на Община Родопи –Автогари „Север” и „Родопи”, гр.Пловдив,считано от 03.12.12г

- За деца, жители на Община Куклен – Автогара „Родопи”, гр. Пловдив, считано от 26.11.12г

- За деца, жители на Община Пазарджик – каса„Минерална баня” гр.Пазарджик,считано от05.11.12г

- За деца, жители на Община Лесичево – каса „Минерална баня”, гр. Пазарджик, предстои.

ІV. При издаване на картите, билетните касиери записват данните от предоставените документи в регистър, който съдържа следните реквизити:

 

№      Име, презиме, фамилия на детето    Дата на раждане    № на акта на раждане

 Дата и № на

издадената карта

Подпис на родител/ настойник 

 

Ежемесечно билетните касиери от съответната автогара предоставят на Организатор ТЕ списъка от регистъра с издадени през месеца карти за отчитане в съответната община.

 

Published on 22.11.2012